Serveis orientats a millorar el rendiment de les empreses

Oferim serveis de consultoria, analitzem a les empreses per fer-les més competitives. Oferim solucions específiques d'acord a les seves necessitats, emprant una metodologia de treball que permet obtenir resultats a curt termini i amb una inversió mínima. Som especialistes en:

Serveis de consultoria

Auditories

 • Auditories de sistemes de gestió (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OHSAS, RSC)
 • Auditories a proveïdors
 • Auditories de procés productiu i de producte
 • Auditories de compliment legal (medi ambient, seguretat i salut, seguretat industrial)
 • Auditories d'eficiència energètica

Disseny, implantació i manteniment de sistemes de gestió

 • Qualitat (ISO 9001, ISO 27001, EFQM, Marcatge CE)
 • Medi ambient (ISO 14001, EMAS)
 • Seguretat i Salut (OHSAS 18001)
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • I+D+i
 • Sistemes integrats de gestió
 • Eficiència energètica

Tràmits amb l'Administració i Entitats de Control

 • Identificació i avaluació de requisits legals
 • Actualització de legislació
 • Declaració anual de residus
 • Pla de minimització de residus perillosos
 • Informe preliminar de sòls
 • Declaració d'envasos
 • Pla de prevenció de residus d'envasos
 • Pla de reducció de dissolvents

Avaluació del compliment legal

 • Inventari d'instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica
 • Avaluació de compliment legal en matèria de:
      - Prevenció
      - Seguretat industrial
      - Medi ambient
      - Contra incendis

Eficiència energètica

 • Auditories d´eficiència energètica
 • Plans de millora

Formació

 • Detecció de necessitats
 • Elaboració de plans de formació
 • Disseny d'accions formatives a mida
 • Impartició de formació
 • Gestió de la bonificació

Consultoria estratègica

 • Elaboració de plans estratègics
 • Plans d'igualtat
 • Memòries de RSC
 • Assistència en la preparació de licitacions i concursos públics
 • Estudis d'opinió
 • Mystery shopping
 • Anàlisi i optimització de processos
 • Quadres de comandament
 • Definició de KPIs